Morela.Cosmetics Instagram 채널 분석 보고서

Morela.Cosmetics 인스타그램 통계 분석 대시보드
업데이트 날짜 2022-01-18 17:08:17데이터 확인 중입니다
팔로워27
팔로우1
게시물354
세계 랭킹
1,035,837th (Top 96.3%)
NoxScore
2.38
괜찮은 채널입니다(Top 21.3%)
참여율
10%
2 1
제휴 단가 예측
0.00 (각 게시물)
CPM0.00
Morela.Cosmetics Daily Followers (최근 1년)
Morela.Cosmetics 게시물 참여도
나이 & 성별
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
시청자 예상 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
지역
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
시청자 예상 언어 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
게시물IGTV
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Morela.Cosmetics 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
Morela.Cosmetics @Morela.Cosmetics
언어 베트남어
채널 태그
소개
Morela.Cosmetics *Chuyên sỉ lẻ các mặt hàng Mỹ Phẩm- xách tay, nhập khẩu. *Cam kết bán các mặt hàng chuẩn auth 100%, nói không với hàng fake