ក្មេងឌឺ ក្រចេះគឺអូន 틱톡 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2021-11-05 16:24:10데이터 확인 중입니다
팔로워1.61만
팔로잉7677
좋아요34.51만
동영상1229
팔로워 랭킹
2,422,006th
52,696th
NoxScore
1.53
ER(인게이지먼트)
제휴단가 예측
₩ 0 - ₩ 4316
틱톡 데이터통계
7 주 14 주
 • + 200

  팔로워

 • + 3200

  좋아요

 • + 6

  동영상

날짜팔로워좋아요동영상
2021-10-18 1.59만 - 34.19만 - -
2021-10-25 1.59만 - 34.2만 100 + 1
2021-11-01 1.61만 200 34.51만 3100 + 5
팔로워 그래프
누적 데이터
좋아요 그래프
누적 데이터
나이 & 성별
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
지역
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
평균 참여율
 • 조회수/팔로워

  0%

 • 좋아요/조회수

  0%

 • 댓글/조회수

  0%

 • 공유수/조회수

  0%

평균 조회수- 평균 댓글수- 평균 공유수-
최근 영상
최신
인기

  @user2k1gwdmo2k

  ក្មេងឌឺ ក្រចេះគឺអូន

  국가 캄보디아
  언어 영어
  태그
  오리지널 사운드
  소개
  ❤️កូនអ្នកក្រចេះ អាយុ 27 នៅSingle❤️
  ជីវិតឯករាជ្យ❤️ស្រលាញ់អ្នកអោយបេះដូងពេញបេះដូង