Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý 유튜브 채널 분석 보고서

Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-11-28 12:47:52데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  5.98만 0.5%
 • 조회수

  265.05만 0.94%
 • 평균 조회수

  2509 1.13%
 • 동영상

  222
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
356,684th ( Top 2.6% )
7,295th ( Top 5.6% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 1.53만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 6.47만 - ₩ 28.48만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-10-01

2020-03-15

2020-04-06

2020-05-30

2020-07-25

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý 유튜브 채널
최신 동영상 Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý

YouTube 가입일

2008-07-03

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
Lớp học online môn Vật Lý
Người dạy: Vũ Tuấn Anh
Sứ mệnh: Lấy gốc chương trình Vật Lý THPT, cam kết lấy lại 100% kiến thức cơ bản
Cha đẻ của triết lý giáo dục: Học là phải vui

-------------------------------
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)