កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់ 유튜브 채널 분석 보고서

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-10-28 20:54:16데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  --
 • 조회수

  133.86만 0.12%
 • 평균 조회수

  539 -4.94%
 • 동영상

  685
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
1,471,189th ( Top 10.4% )
3,490th ( Top 21.0% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 1.14만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 10.68만 - ₩ 26.75만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់  유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់ 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់

YouTube 가입일

2014-08-21

언어

크메르어 

구독
채널 태그
소개
សូមស្វាគមន៍មកកាន់Channal កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែបព្រំ សារ៉ាន់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្ម (ការចិញ្ជឹមកង្កែប) ដែលមានបង្ហាញពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹម និងការថែរក្សា និងការបង្កាត់ពូជ ជាដើម ។ លោកអ្នកអាចសាកសួរព័ត៍មានគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមផ្សេងៗ ហើយលោកអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ ខ្លះពីការចិញ្ចឹមតាមរយៈការទស្សនាវីឌីអូរបស់ខ្ញុំបាទ ។
លោកអ្នកអាចទាក់ទងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012269484/ 016269484 ។
សូមមេត្ដាជួយ SUBSCRIBE ខ្ញុំមួយផង ។ សូមអរគុណ !
...............................................................................................................................
ប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងចង់ចូលចូលរួមឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ដដល់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ដដល់ខ្ញុំបាទ អាចចូលរួមបានតាមរយៈ
If you are desperate to contribute to sponsors, encourage me to be energized, I can attend via

ABA=000308869- RAN SAROUN
ACLEDA=03000395028229-Ran Saroun អាខោនខ្មែរ
ACLEDA=03000395028218-Ran Saroun អាខោនដុល្លារ

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំបាទ
Thank you for contributing to my sponsors


문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의