Madla Loft TV 유튜브 채널 분석 보고서

Madla Loft TV유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-06-20 20:45:45데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  31.6만 0.32%
 • 조회수

  5688.86만 0.15%
 • 평균 조회수

  6.34만 1.46%
 • 동영상

  798
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
95,943rd ( Top 1% )
881st ( Top 1.2% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 39.88만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 200.56만 - ₩ 735.37만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-03-20

2020-04-16

2020-05-09

2020-06-05

2020-10-15

2021-05-12

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 Madla Loft TV 유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Madla Loft TV 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Madla Loft TV

YouTube 가입일

2019-04-07

국가

필리핀 

언어

타갈로그어 

구독
채널 태그
소개
All about Pigeon Sports..
Ginawa po ang Channel na to para ibahagi ang aming mga karanasan at mga konting kaalaman namin sa pagkakalapati.

Every other day po maguupload kami ng video about sa kalapati..

About sa mga Daily Routine,Breeding, Conditioning, Pooling at hanggang sa Derby ngayon Summer 2019 hangang sa mga susunod pang mga taon.
Naway lahat tayong mga magkakakapati at maging masaya at makamit natin ang ating mga pangarap sa pagkakalapati.
Sama sama nating aabutin yan.


Please like and share, Subscribe, Click nyo narin ang Bell Icon mga Kalapatids for more pigeon videos..

Happy Flying Kalapatids! 👌
Ingat..
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의