Luận Đàm Thế Sự 유튜브 채널 분석 보고서

Luận Đàm Thế Sự유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-11-30 18:24:03데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  28만
 • 조회수

  1.15억 0.74%
 • 평균 조회수

  8.55만 -8.32%
 • 동영상

  828
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
119,086th ( Top 1% )
2,653rd ( Top 1.9% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 88.49만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 754.89만 - ₩ 3321.9만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2021-01-15

2021-01-20

2021-01-27

2021-02-21

2021-05-11

2021-08-15

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 Luận Đàm Thế Sự 유튜브 채널
최신 동영상 Luận Đàm Thế Sự  유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Luận Đàm Thế Sự 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Luận Đàm Thế Sự

YouTube 가입일

2014-12-11

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Phân tích, bình luận chuyên sâu các vấn đề thời sự, văn hoá, xã hội... và cung cấp một góc nhìn đa chiều, Luận Đàm Thế Sự mong muốn góp 1 tiếng nói nhỏ và trở thành người bạn thân thiết của tất cả các quý khán thính giả xa gần.

Các sản phẩm của kênh Luận Đàm Thế Sự là sản phẩm trí tuệ của đội ngũ biên tập chúng tôi. Vui lòng không copy, re-up dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của chúng tôi.
Mọi vấn đề về bản quyền vui lòng liên hệ email:
Xin chân thành cảm ơn!