Vikbarz Migo 유튜브 채널 분석 보고서

Vikbarz Migo유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-26 07:47:32데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  2260 
 • 조회수

  3.72만  0.03%
 • 평균 조회수 

  19  -9.52%
 • 동영상

  726 
구독자 랭킹
2,460,294th ( Top 18.5% )
330,380th ( Top 35.0% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 819.96  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 5394-₩ 1.83만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2019-06-24

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
채널에서 가장 많이 본 동영상 Vikbarz Migo 유튜브 채널
최신 동영상 Vikbarz Migo 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Vikbarz Migo

YouTube 가입일

2018-09-08

국가

미국 

언어

영어 

구독
소개
Hello Ladies & Gentlemen, Welcome to my channel. Mga Kaibigan, Kapuso at Kapamilya, saang dako man kayo naruroon, mapa-Timog, Salanagan, Habagat, Kanluran at alam kong napakalayo at napakahirap ang inyong pinagdaanan. Pitong Bundok ang inyong nilakbay, Lion at Tigre ang inyong kaaway ,ngunit sinikap nyong malampasan ang lahat na iyan makarating lamang dito sa aking munting Tahanan. Salamat muli sa inyong pagdalaw.
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)