나는 유튜버다 나는 광고주다
나는 유튜버다 나는 광고주다

Silva Hakobyan 유튜브 채널 분석 보고서

Silva Hakobyan 유튜브 통계 & 분석 대시보드 (업데이트 날짜 2019-12-07)
Silva Hakobyan
YouTube 가입일: 2012-12-14국가: 러시아  언어: 아르메니아어 
4.38만 
조회수
3836.21만 
평균 조회수
18.17만  0.1%
동영상
72 
채널 태그
세계 랭킹
331,083rd  (Top 3.4%)
국가 랭킹
13,440th  (Top 6.2%)
Nox평점
  1.92 
동영상
1  (최근 1개월)
유튜브 수익 예측(월평균)
₩ 39.81만-₩ 139.39만
제휴 수익 예측
₩ 17.01만  (동영상 1개당)
Silva Hakobyan 데이터 비교 
7일
30일
조회수
구독자
최근 7일 구독자수: 지난 7일 구독자수:
Silva Hakobyan 구독자 히스토리 데이터 (최근 1년)
일별 데이터
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
Silva Hakobyan 조회수 히스토리 데이터 (최근 1년)
일별 데이터
누적 데이터
Silva Hakobyan 미래 성장 추이 (내년)
구독자의 예상 연령 및 성별 분포 
구독자의 예상 지역 분포 
최근 30개 동영상의 구독자 참여율
 • 조회수/구독자
  345.60%
 • 좋아요/조회수
  0.80%
 • 댓글/조회수
  0.04%
 • 싫어요/조회수
  0.04%
최신 30 개 동영상의 동영상 뷰 그래프
평균 조회수15.14만
채널에서 가장 많이 본 동영상 Silva Hakobyan 유튜브 채널
220.37만 조회수· 2015-11-21 · 4053 좋아요· 192 댓글

Սիլվա Հակոբյան-Քարե Դարդ Երժ.Մանե Հակոբյան Խոսք.Սարգիս Մնոյան Գործ.Էդգար Հակոբյան Ռեժ.Վարդան Հակոբյան Ռեժ.օգնական.Գրետա Բարսեղյան Օպերատոր.Նարեկ Սարգսյան Մոնտաժ.Էդուարդ Մատենցյան (Eskiz Studio) Համակարգչային ձևավորում. Էդուարդ Մատենցյան Ներսիկ Հաջաթյան Հովհաննես Եփրեմյան Նկարիչներ. Լուսինե Սարգսյան Անուշ Մելքումյան Գրիմ.Ադանե Աղաջանյան Պար.Amaras Dance Studio Ստեղծված է ATV Հեռուստաընկերության կողմից

최신 동영상 Silva Hakobyan 유튜브 채널
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)