Kênh Này Là Của Bạn 유튜브 채널 분석 보고서

Kênh Này Là Của Bạn유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-11-29 19:26:38데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  1.52만 0.66%
 • 조회수

  393.46만 0.44%
 • 평균 조회수

  7.1만 1.14%
 • 동영상

  52
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
934,741st ( Top 6.9% )
17,343rd ( Top 13.4% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 4.43만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 9.92만 - ₩ 43.91만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-02-10

2020-04-11

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 Kênh Này Là Của Bạn 유튜브 채널
최신 동영상 Kênh Này Là Của Bạn 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Kênh Này Là Của Bạn

YouTube 가입일

2018-08-08

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
Vạn sự khởi đầu nan.
Mọi người ủng hộ mình nhé.
Trước tiên là đăng ký kênh ủng hộ bomay đi😗😗
(^ ^)(^ ^)
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)