DIY Trefa 유튜브 채널 분석 보고서

DIY Trefa유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-01-28 17:22:48데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  32.7만 0.31%
 • 조회수

  6892.01만 0.28%
 • 평균 조회수

  25.02만 2.8%
 • 동영상

  201
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
84,288th ( Top 1% )
17,500th ( Top 1.8% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 152.46만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 968.19만 - ₩ 2996.94만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-06-12

2020-06-15

2020-06-18

2020-06-20

2020-09-10

2020-12-20

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 DIY Trefa 유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
DIY Trefa 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
DIY Trefa

YouTube 가입일

2019-02-11

국가

미국 

언어

영어 

구독
소개
Describe
🍀 DIY Trefa is a channel for you who like sewing, knitting.
👉 Here you can find ways to sew furnitures in the simplest way. Even the uninformed can do it.
👉 DIY Trefa will try to express the simplest, most understandable so that you only need to see 1 time without seeing the 2nd
🌷If you like your channel, be sure to press the subscribe / subscirbe button to follow the latest videos.
👉 Let's see free more our Videos at chanel DIY trefa with link https://bit.ly/2yoNPb3

🍀 DIY Trefa là kênh dành cho các bạn yêu thích may vá, đan móc.
👉 Tại đây các bạn có thể tìm thấy những cách may vá đồ dùng, vật dụng xung quanh theo cách đơn giản nhất. Kể cả những bạn không học may cũng có thể thực hiện được.
👉 DIY Trefa sẽ cố gắng diễn đạt đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để các bạn chỉ cần xem 1 lần mà không cần xem lần thứ 2.
🌷Nhớ nhấn nút đăng ký/subscirbe để theo dõi các video mới nhất.
👉 Mời các bạn xem thêm sản phẩm tại: http://trefa.vn hoặc http://facebook/trefaboutique
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의