Góc Mê Xe Vlogs 유튜브 채널 분석 보고서

Góc Mê Xe Vlogs유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-11-27 00:33:57데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  1210
 • 조회수

  3.78만
 • 평균 조회수

  519 9.96%
 • 동영상

  103
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
4,264,458th ( Top 29.6% )
64,509th ( Top 45.6% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 6716 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 1079 - ₩ 4316
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2021-03-30

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Góc Mê Xe Vlogs 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Góc Mê Xe Vlogs

YouTube 가입일

2018-06-21

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Kênh Góc Mê Xe là kênh chia sẽ những hình ảnh video nói về xe Hyundai. Chia sẽ những tính năng, trang bị mới nhất của Hyundai đến các bạn xem kênh
Chia sẽ kĩ năng sử dụng xe, hoặc giải đáp các thông tin bảo dưỡng và sử lý tình huống trên đường
Kênh luôn mong muốn được sự góp ý và ủng hộ từ các bạn