Emisija Premijera 유튜브 채널 분석 보고서

Emisija Premijera유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-12-01 11:26:20데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  6.72만
 • 조회수

  7097.54만 0.03%
 • 평균 조회수

  8460 -21.55%
 • 동영상

  4553
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
325,029th ( Top 2.4% )
47,211th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 10.89만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 17.15만 - ₩ 137.34만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2017-09-09

2018-06-16

2018-08-15

2018-12-31

2019-04-20

2019-11-25

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 Emisija Premijera 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Emisija Premijera

YouTube 가입일

2016-07-12

국가

기타 

언어

크로아티아어 

구독
채널 태그
소개
Zvanični kanal emisije "PREMIJERA" i "PREMIJERA VIKEND SPECIJAL!" .
Emisiju Premijera možete pratiti svakog radnog dana u 11H, dok je nedelja i termin u 14h rezervisan za druženje UŽIVO na TV Pink.
Autor i Urednik: Nestorović Ognjen
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)