Trang Vlog 유튜브 채널 분석 보고서

Trang Vlog유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-24 07:03:35데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  135만  0.75%
 • 조회수

  7.94억  0.51%
 • 평균 조회수 

  77.59만  -2.81%
 • 동영상

  318 
구독자 랭킹
14,458th ( Top 1% )
272nd ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 623.94만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 5937.45만-₩ 2.61억
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2020-03-20

2020-04-18

2020-05-23

2020-06-12

2020-06-29

2020-07-17

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 Trang Vlog 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Trang Vlog

YouTube 가입일

2019-08-03

국가

베트남 

언어

영어 

구독
채널 태그
소개
Trang Vlog là kênh giáo dục giải trí, kể về cuộc sống đời thường của gia đình chị em của Trang.
Mỗi tập đều là những bài học giúp các bạn học được về kỹ năng trong cuộc sống.
Trang Vlog sẽ là kênh giải trí học tập giáo dục thú vị đáng xem mỗi ngày!

Liên Hệ Quảng Cáo:
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)