Hướng Dẫn Cắm Hoa 유튜브 채널 분석 보고서

Hướng Dẫn Cắm Hoa유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-07-25 05:00:58데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  14.8만
 • 조회수

  2709.45만 0.03%
 • 평균 조회수

  5404 0.86%
 • 동영상

  1268
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
199,716th ( Top 1.4% )
4,345th ( Top 3.2% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 5.95만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 10.78만 - ₩ 47.47만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-02-20

2019-05-27

2019-07-09

2019-09-11

2019-11-12

2020-01-24

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 Hướng Dẫn Cắm Hoa 유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Hướng Dẫn Cắm Hoa 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Hướng Dẫn Cắm Hoa

YouTube 가입일

2017-04-26

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Chào mừng Bạn ghé thăm HƯỚNG DẪN CẮM HOA ,Đây là kênh về thủ thuật cắm hoa ,mua hoa ,dưỡng hoa ,trồng hoa .Hướng dẫn cắm hoa với mong muốn tất cả mọi người có thể tự tay mình trang trí nhà cửa sử dụng hoa tươi .
Tôi tên là Hoàng Yến , là một nhân viên văn phòng với sở thích cắm hoa và trang trí nhà cửa .
Tôi sống tại Sài Gòn - Việt Nam .
Tài trợ và Quảng Cáo vui lòng liên hệ
Email :
Phone : (+84)933322280
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의