ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 유튜브 채널 분석 보고서

ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-08-03 17:30:14데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  732만
 • 조회수

  48.05억 0.05%
 • 평균 조회수

  15.53만 5.6%
 • 동영상

  8066
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
1,576th ( Top 1% )
11th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 39.37만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 3543.72만 - ₩ 1.55억
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-05-31

2019-08-12

2019-12-03

2020-04-06

2020-10-07

2021-03-21

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL

YouTube 가입일

2014-12-16

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Đông Tây Promotion là công ty sản xuất các chương trình truyền hình, quản lý dự án và tổ chức sự kiện

Công ty Đông Tây Promotion đặt trọng tâm vào các dịch vụ chính yếu bao gồm sản xuất các chương trình truyền hình, quản lý dự án và tổ chức sự kiện với các thể loại như: Trò chơi truyền hình, truyền hình thực tế, các chương trình giải trí Âm nhạc, các sự kiện thể thao, các chương trình tạp kỹ…

► Website: http://www.dongtay.com/
► Fanpage: https://www.facebook.com/DongTayPromotion
🤝 Liên hệ tài trợ:
📧 Email:
📞 Phone: 098.8528.622 (Ms. Quyên)
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의