RAMA CHANNEL 유튜브 채널 분석 보고서

RAMA CHANNEL유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-07-30 21:51:07데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  50.5만
 • 조회수

  1.21억 0.06%
 • 평균 조회수

  380 -79.19%
 • 동영상

  1.8만
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
60,199th ( Top 1% )
1,417th ( Top 1.4% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 2487 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 194.84만 - ₩ 682.07만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2018-08-05

2018-09-04

2019-09-01

2020-05-01

2020-11-09

2021-07-14

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 RAMA CHANNEL 유튜브 채널
최신 동영상 RAMA CHANNEL 유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
RAMA CHANNEL 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
RAMA CHANNEL

YouTube 가입일

2013-09-03

국가

태국 

언어

태국어 

구독
채널 태그
소개
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นทั้งสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์ในระดับชั้นนำของประเทศ จึงเป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ทั้งในด้านของการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆ

ดังนั้นเพื่อสร้างบทบาทในเชิงรุกแทนที่การรอรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างที่ผ่านมา และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกปัจจุบัน สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลจึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั้งในด้านของการป้องกันและการรักษาสู่สาธารณชน

สถานี "รามาแชนแนล" จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีในการเผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง โดยความร่วมมือจาก ทรู วิชั่นส์
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의