Vito Minecraft 유튜브 채널 분석 보고서

Vito Minecraft유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-10-30 21:47:12데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  221만 
 • 조회수

  19.35억  0.06%
 • 평균 조회수 

  20.76만  -3.22%
 • 동영상

  1578 
구독자 랭킹
7,834th ( Top 1% )
22nd ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 290.75만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 1.62억-₩ 3.26억
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2018-03-25

2018-05-02

2018-06-07

2018-07-10

2019-01-20

2020-01-26

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 Vito Minecraft 유튜브 채널
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Vito Minecraft

YouTube 가입일

2012-08-27

국가

폴란드 

언어

폴란드어 

구독
채널 태그
소개
Witam Cię na moim kanale.
Jest to kanał głównie poświęcony grze Minecraft. Znajdziesz tutaj różnego rodzaju filmy: modyfikacje, komendy, minigry oraz ciekawe challenge. Jeżeli kochasz Minecraft to tutaj znajdziesz codzienną dawkę Twojej ukochanej gry.

Współpraca / Kontakt:
Grupa na Facebook: vitopapito
Instagram: vitotube
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)