STP ARM NEWS 유튜브 채널 분석 보고서

STP ARM NEWS유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-12-03 03:09:24데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  12.6만
 • 조회수

  7287.74만 0.12%
 • 평균 조회수

  7.69만 1.08%
 • 동영상

  1712
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
196,591st ( Top 1.5% )
81st ( Top 1.7% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 111.72만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 4626.06만 - ₩ 9290.1만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-09-19

2019-12-12

2020-03-07

2020-05-29

2020-07-30

2020-10-10

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 STP ARM NEWS 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
STP ARM NEWS

YouTube 가입일

2013-08-22

언어

아르메니아어 

구독
채널 태그
소개
Միայն հետաքրքիր նամակներ, պատմություններ, նորություններ: Այս ամենը կարող եք դիտել այստեղ՝ STP ARM NEWS ալիքում:
Չենք մոռանում բաժանորդագրվել և սեղմել լայք:
Սիրով` STP ARM NEWS : Շնորհակալ ենք ուշադրության համար...
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)